Regulamin Akcji Promocyjnej „GROSIKOWE – AKCJA POLECAJĄCA”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Akcja Promocyjna „ GROSIKOWE – AKCJA POLECAJĄCA” (zwana dalej Promocją) jest organizowana przez „Solektro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’ zsiedzibą w Tarnowie (33-100) , przy ulicy Słowackiego 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771963, NIP: 9442263066 – (zwaną dalej Organizatorem), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem).
 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale Partnerów Handlowych  współpracujących z Organizatorem, prowadzących sprzedaż Produktów Organizatora.
 3. Promocja trwa w okresie: od dnia 20.12.2021 do dnia 31.03.2022r.

II. Uczestnictwo w Promocji.

Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania Promocji podpiszą umowę na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (dalej zwaną Umową) o mocy nie wyższej niż 50 kWp (dalej zwaną Instalacją), dokonają pełnej płatności kwot wynikających z umowy oraz dokonają polecenia Klienta w rozumieniu § III ust. 2 Regulaminu . Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nie uprawnia do udziału w Promocji.

III. Zasady i przebieg Promocji.

 1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę oraz dokonać płatności za Instalację  na rzecz Organizatora. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać Regulamin Akcji Promocyjnej.
 2. Każdy Uczestnik otrzyma do wypełnienia formularz polecający (dalej jako Formularz), w którym należy wpisać min. podstawowe informacje o innych podmiotach (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) potencjalnie zainteresowanych montażem Instalacji.
 3. W przypadku zawarcia umowy na montaż Instalacji oraz dokonanie płatności za montaż Instalacji przez podmiot wskazany w Formularzu, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania nagrody w postaci bonu podarunkowego o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) zwanego dalej Nagrodą.
 4. Podstawą do otrzymania Nagrody  jest przesłanie na adres Organizatora drogą  pocztowa   lub e-mailem na adres poczty elektronicznej: marketing@solektro.pl podpisanego Formularza,  dostępnego  bezpośrednio u Partnerów Handlowych Organizatora lub wypełnienie Formularza na stronie internetowej: solektro.pl.
 5. Formularz zawierać będzie min. imię i nazwisko/ nazwę Uczestnika wraz z numerem telefonu kontaktowego, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nr telefonu do osoby kontaktowej. W przypadku wskazywania (polecania) osób fizycznych, prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby „polecanej” oraz podpis takiej osoby wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Formularzu będzie zawierał również nazwę Partnera Handlowego, u którego Uczestnik zakupił Instalację wraz z montażem.
 7. Uczestnik wypełniający wiele Formularzy uprawniony będzie do otrzymania wielokrotności Nagrody, w przypadku spełnienia przez podmioty „polecane” warunków wskazanych w ust. 3 i 4 Regulaminu
 8. Przesłanie Formularza w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu oznacza zgodę Uczestnika na udział w Promocji i akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 9. Prawo do Nagrody przysługuje jedynie Uczestnikowi opisanemu  III ust.1 i  jest ono niezbywalne.
 10. W terminie 31 dni od spełnienia przez podmioty „polecane” w Formularzu warunków wskazanych w ust. 3 i 4. Regulaminu,  Uczestnik otrzyma potwierdzenie od Organizatora wygrania Nagrody lub też informację o niespełnieniu wymogów Promocji.
 11. Organizator i Partner Handlowy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieodebranie lub niemożność odebrania przez Uczestnika Nagrody z przyczyn od Organizatora i Partnera Handlowego niezależnych.
 12. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej solektro.pl.  i u Partnerów Handlowych, którzy przystąpili do Promocji.
 13. Organizator przekaże Partnerom Handlowym, którzy przystąpili do Promocji, materiały reklamowe i marketingowe związane z Promocją, które Partnerzy Handlowi, powinni odpowiednio wyeksponować w swoich punktach sprzedaży w uzgodnieniu z Organizatorem
 14. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnik, poprzez przystąpienie do Promocji, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących Promocji.
 2. Organizator rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą Promocją. Decyzje Organizatora są ostateczne, jednakże zapis ten nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w Promocji bez uprzedniego powiadamiania Uczestnika w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. W każdym takim przypadku Uczestnik otrzyma informację mailową o przyczynie wykluczenia.
 4. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik powinien zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres Organizatora.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko/nazwę Uczestnika, adres, jak również dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej powód. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika pisemnie (na adres podany przez Uczestnika w reklamacji) w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie co nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Promocji. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz wywieszony w siedzibie Organizatora.
 7. Wzięcie udziału w Promocji i przesłanie Formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników.
 8. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszej Promocji.
 9. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji.

 

Organizator informuje, iż:

a) Wszelkie dane osobowe przekazane w związku z niniejszą Promocją zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Promocji i rozpoznaniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych,

b) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu uczestnictwa w Promocji.

c) W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.

d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

e) Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy,

f) W każdym czasie, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

g) W dowolnym momencie każdy ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) Dane osobowe zebrane w związku z Promocją nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Organizatora.
 2. Wszystkie pytania dotyczące Promocji można kierować na adres mailowy: promocje@solektro.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.